Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Logo Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte przez podmiot zasady (politykę) rachunkowości.
 • Przygotowanie i opracowanie projektu zakładowego planu kont.
 • Rejestracja zdarzeń gospodarczych w ewidencjach zgodnie z Ustawą o rachunkowości.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT).
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WDT, WNT, import/eksport usług, transakcje trójstronne).
 • Sporządzanie i składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatkowych dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych.
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS.
 • Przygotowanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego.
 • Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow).
 • Sprawozdawczość PFRON.
 • Reprezentacja Klienta przed właściwymi urzędami w przypadku kontroli podatkowych.