Spółka cywilna

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej ( spółka cywilna nie jest osobą fizyczną ani osobą prawną ) Przedsiębiorcą nie jest w tym przypadku spółka cywilna ale wspólnicy spółki cywilnej.

Powstanie spółki cywilnej

Aby doprowadzić do powstania spółki cywilnej należy sporządzić jej umowę oraz wnieść przez wspólników wkłady. Wkład wspólnik może polegać na wniesieniu do spółki własności ( np. prawo własności nieruchomości lub ruchomości ) lub innych praw ( np. prawo dzierżawy, prawo najmu ) albo na świadczenie usług. Suma wkładów wszystkich wspólników stanowi pewien majątek, który stanowi współwłasność łączną wspólnoty wspólników, podziału wspólnego majątku nie może domagać się wspólnik w czasie trwania spółki.

Prowadzenie spraw spółki

W spółce cywilnej zgodnie z art. 865 K.C. każdy ze wspólników uprawniony i zobowiązany jest do prowadzenia spraw spółki nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności. Każdy ze wspólników uprawniony jest również do reprezentowania spółki ( o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. )

Odpowiedzialność za zobowiązania

W przypadku spółki cywilnej za zobowiązania spółki, wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie ( wierzyciel może wystąpić przeciwko każdemu ze wspólników, domagając się zaspokojenia ) W spółce cywilnej należy zwrócić uwagę również na to , że wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie bez względu na to kto z nich był sprawcą powstania zobowiązania. Tak więc jeżeli wspólnik zaciągnie zobowiązanie , wówczas wierzyciela nie będzie obchodziło , że drugi wspólnik nie miał z tym nic wspólnego, będzie on mógł pozwać każdego ze wspólników lub obu jednocześnie.

Udział w zyskach spółki

Na mocy art. 867 K.C. każdy ze wspólników spółki cywilnej jest uprawniony do równego udziału w zyskach bez względu na rodzaj i wartość wkładu . Podziału i wypłaty zysków każdy ze wspólników może żądać z końcem każdego roku obrachunkowego ( o ile umowa została zawarta na czas dłuższy, w przeciwnym razie podział zysków możliwy będzie dopiero po rozwiązaniu spółki )