Usługi Księgowe

Logo usługi księgowe

Świadczymy pełny zakres usług z zakresu księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej. Rozliczamy firmy o różnych formach działalności oraz budujemy efektywne systemy raportowania danych finansowych dla potrzeb firmy.

Dzięki nowoczesnemu podejściu do zagadnień księgowości skupiamy się nie tylko na procesowaniu danych dla potrzeb fiskalnych, ale tworzymy dla naszych klientów narzędzia, dzięki którym stają się bardziej konkurencyjni na rynku.

Obsługujemy też firmy rozliczające się przy pomocy uproszczonych metod księgowości: Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Karta Podatkowa.

Oferujemy:

 • Opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte przez podmiot zasady (politykę) rachunkowości.
 • Opracowanie zasad wyceny aktywów i pasywów.
 • Przygotowanie i opracowanie projektu zakładowego planu kont.
 • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów.
 • Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych (dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych).
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
 • Sporządzanie raportów kasowych.
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT).
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WDT, WNT, import/eksport usług, transakcje trójstronne).
 • Sporządzanie i składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatkowych dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych.
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS.
 • Przygotowanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego.
 • Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow).
 • Sprawozdawczość PFRON.
 • Reprezentacja Klienta przed właściwymi urzędami w przypadku kontroli podatkowych.
 • Archiwizacja danych księgowych na serwerze firmy Comarch.
 • Doradztwo prawne.